Sql

Ms-Sql’de CLUSTERED INDEX ile VIEW oluşturma

Ogrenciler Tablosundaki öğrenci bilgileri ile OgrenciNotlari tablosundaki öğrenci notları birleştirilip Anahtar1 ismi ile No değeri indexlenerek VIEW oluşturuldu. Aynı VIEW’e INDEX’ler eklemek isterseniz bunları NONCLUSTERED eklemeniz gerekir.


CREATE VIEW [dbo].[OgrencilerVeNotlari] with SCHEMABINDING as
SELECT dbo.Ogrenciler.No,dbo.Ogrenciler.AdiSoyadi,dbo.OgrenciNotlari.Notu
from dbo.Ogrenciler LEFT JOIN dbo.OgrenciNotlari on
(dbo.OgrenciNotlari.OgrenciNo=dbo.Ogrenciler.No)

CREATE UNIQUE CLUSTERED INDEX Anahtar1 ON OgrencilerVeNotlari(Ogrenci.No);